Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν: το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τον αριθμό τηλεφώνου, την διεύθυνση κατοικίας σας, τον τρόπο επικοινωνίας, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σας, και άλλες πληροφορίες τα οποία παρέχονται οικειοθελώς από εσάς στο βιογραφικό σας σημείωμα. Σχετικά με τα βιογραφικά σημειώματα, δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για εμάς. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας, στην εμπιστευτικότητα και λαμβάνουμε προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, οργανωτικών και φυσικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από: απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Θέτουμε κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και ελέγχους για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων των αρχείων τα οποία βρίσκονται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται για σκοπούς επικοινωνίας με σκοπό την ενδεχόμενη έναρξη συνεργασίας μαζί σας (προσφορά εργασίας) από την εταιρεία «FREIGHTSPOT.» Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία  «FREIGHTSPOT» δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας ή να συνάψει κάποια συμβατική συμφωνία μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τις συμβάσεις συνεργασίας όσο και τις εργασιακές συμβάσεις. Τα δεδομένα διαβιβάζονται στα αρμόδια τμήματα της εταιρείας «FREIGHTSPOT» και ο κάθε ένας υπεύθυνος τμήματος αξιολογεί ανάλογα το βιογραφικό σας σημείωμα.

Χρονική διάρκεια τήρησης των βιογραφικών σημειωμάτων

Ο χρόνος διάρκειας τήρησης των βιογραφικών σημειωμάτων είναι μέχρι την κάλυψη της θέσης εργασίας. Επιπλέον η εταιρεία «FREIGHTSPOT» τηρεί αρχείο έξι μηνών. Στη συνέχεια η εταιρεία «FREIGHTSPOT» τηρεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταστροφή τόσο του ηλεκτρονικού όσο και του έντυπου αρχείου του υποψηφίου.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας (απορία, τροποποίηση, διαγραφή) μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρείας «FREIGHTSPOT».: email: dpo@freightspot.gr

Skip to content